TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 BẤT DIỆT !

 

Công văn - Giấy mời
Căn cứ Công văn số 108/BTGTU, ngày 12/9/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn tuyên truyền về quyền con người; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Công văn số 1592/MTTQ-BTT ngày 21/9/2023 về việc hướng dẫn tuyên truyền về quyền con người kèm Tài liệu tuyên truyền kèm theo. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam tỉnh đăng tải nội dung Công văn.
Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TU, ngày 22/6/2023 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Kế hoạch số 771/KH-MTTW-BTT ngày 25/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Kế hoạch số 235/KH-MTTQ-BTT, ngày 04/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Đề cương đính kèm.
Căn cứ Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2023, Kế hoạch số 710 /KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 14/4/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" về việc triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023; Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 20/8/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, Kế hoạch số 147/KH-MTTQ-BCĐCVĐ, ngày 20/10/2021 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW. Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  (gọi tắt là Cuộc vận động) tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 224/KH-MTTQ-BTT ngày 13/01/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023; Kế hoạch số 676/KH-MTTW-BTT ngày 01/02/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch số 225/KH-MTTQ-BTT ngày 07/02/2023 tổ chức hội nghị phản biện – lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).  Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung Công văn và dự thảo Luật. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Chủ nhiệm các Hội đồng Tư vấn UBMT tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ động tuyên truyền, triển khai lấy ý kiến góp ý – phản biện về dự thảo Luật và gửi Bài tham luận về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo quy định.
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
  NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
CHỈ THỊ về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh -----
Thực hiện Công văn số 1192/MTTQ-BTT ngày 08/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tham gia ý kiến PBXH đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung Công văn và dự thảo Luật. Đề nghị thành viên các Hội đồng Tư vấn UBMT tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ động tuyên truyền, triển khai lấy ý kiến góp ý – phản biện về dự thảo Luật và gửi Báo cáo góp ý về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo quy định.
Ngày 19/4/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Công văn số 1036/MTTQ-BTT về việc đề nghị gửi ảnh tư liệu, video clip tuyên truyền hoạt động Mặt trận các cấp. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử đăng tải nội dung Công văn đề nghị Mặt trận các huyện, thị xã và thành phố Huế quan tâm triển khai thực hiện.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
 
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.671.593
Truy cập hiện tại 12