Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội của toàn dân!
Công văn - Giấy mời
Thực hiện Công văn số 2320/MTTW-BTT ngày 05/5/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc  tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh. Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung công văn và đề cương tuyên truyền. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị theo file đính kèm.
Thực hiện Công văn số 2343/MTTW-BTT ngày 08/5/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 03/5/2021 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 3717/UBND-VH ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung các Công văn và Chỉ thị. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị theo file đính kèm.
Thực hiện Công văn số 129-CV/BTGTU ngày 27/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc sao gửi các Đề cương tuyên truyền. Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung các đề cương. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị về kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quyết định 238 và kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/2021) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị theo các file đính kèm.
Thực hiện Công văn số 27/ĐĐBQH-VP ngày 12/4/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông báo kết quả kỳ họp và thu thập kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung đề cương. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế thông báo đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị theo file đính kèm.
Thực hiện Công văn số 2001/MTTW-BTT ngày 05/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc phối hợp tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung công văn và hướng dẫn tuyên truyền. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị theo file đính kèm.
Thực hiện Công văn số 80-CV/BTGTU ngày 18/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911 - 6/3/2021). Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung công văn và đề cương. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị theo file đính kèm.
Ngày 19/01/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Công văn số 551/MTTQ-BTT ngày 19/01/2021 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Tân Sửu. Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung công văn. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị theo file đính kèm.
Ngày 08/01/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Công văn số 539 /MTTQ-BTT về việc tổ chức Tết năm 2021 và tăng cường công tác phòng, chống Covid-19. Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung công văn và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh. Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị theo các file đính kèm.
Ngày 08/01/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Công văn số 538/MTTQ-BTT về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021. Ban biên tập đăng tải nội dung công văn và Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU ngày 29/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 theo file đính kèm.
Thực hiện Công văn số 40-CV/BTGTU ngày 21/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung công văn và đề cương. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền  phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị theo file đính kèm.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 185.795
Truy cập hiện tại 11