Sáng 11/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng do ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm trưởng đoàn.

Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương 
và Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chủ trì buổi làm việc 

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà và các UVTV Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành trong tỉnh làm việc với đoàn.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà khẳng định, thời gian qua, toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả 4 định hướng lớn trong Cương lĩnh 2011. Đó là, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoạt động văn hoá được đẩy mạnh theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa lớn đặc sắc của cả nước, hướng đến đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Tuy nhiên, khu vực kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể vẫn chưa giữ vai trò chủ đạo và trở thành nền tảng vững chắc trong phát triển kinh tế của địa phương; hoạt động hiệu quả chưa cao. Khu vực kinh tế tư nhân phát triển về số lượng nhưng chủ yếu vẫn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Việc phát huy lợi thế của vùng đất văn hiến, văn hoá Huế để phát triển du lịch, dịch vụ còn yếu. Công tác huy động nguồn lực để trùng tu, tôn tạo, bảo tồn di sản, di tích… còn hạn chế. Các nguồn lực để phát triển giáo dục - đào tạo chưa ngang tầm. Lao động có việc làm không ổn định còn cao, nhất là trong thanh niên. Công tác quốc phòng, an ninh có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác thông tin đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa thực sự đi vào chiều sâu.

Các thành viên của đoàn đóng góp ý kiến tại buổi làm việc 

Kiến nghị với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quy định mới để triển khai đồng bộ trong cả nước về Nghị quyết Trung ương 6; cần có thông báo chỉ tiêu biên chế hằng năm cụ thể cho địa phương, đơn vị để thuận lợi cho việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý đơn vị hành chính các cấp. Đề nghị Bộ Chính trị cần sớm ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, ông Trần Cẩm Tú đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ông Trần Cầm Tú cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tỉnh trên các lĩnh vực, gợi mở những vấn đề toàn tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới để bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh để tổng hợp, báo cáo tiểu ban văn kiện Đại hội XIII.

Cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã đi khảo sát tại thị xã Hương Thủy để đánh giá thêm về quá trình thực hiện nghị quyết của tỉnh trong thời gian qua.

Theo baothuathienhue.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: