Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thành lập và lãnh đạo từ năm 1930, trải qua 80 năm không ngừng phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau để phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh luôn trung thành với lợi ích dân tộc, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết toàn dân,  vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết một lòng, đấu tranh kiên cường, bất khuất, lập nên những chiến công hiển hách có ý nghĩa lịch sử, là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định góp phần thắng lợi chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

     Lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế là pho lịch sử vô cùng quý giá, là niềm tự hào của nhân dân tỉnh nhà, là bài học sáng ngời cho nhiều thế hệ, thúc giục các tầng lớp nhân dân ra sức cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Với ý nghĩa, tầm quan trọng đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trương sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giai đoạn 1930 - 2010.

     Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã làm sáng tỏ quá trình hình thành và phát triển Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, phản ánh các quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, về các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của Mặt trận luôn được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà trong các giai đoạn lịch sử cách mạng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tập hợp và nhân lên gấp bội trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; đã nêu lên những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác vận động quần chúng, công tác Mặt trận qua các thời kỳ lịch sử.

     Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là tài liệu quan trọng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy cao độ ý chí tự lực tự cường, tạo sự đồng thuận xã hội ngày càng cao, đưa sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lên tầm cao mới và chiều sâu mới, tạo động lực mạnh mẽgóp phần xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng văn minh, giàu đẹp.

     Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chân thành cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các tổ chức, cá nhân, nhất là các vị  cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, các nhà khoa học đã góp sức để hoàn thành bước đầu công trình này.

     Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng giới thiệu “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930 - 2010” đến quý bạn đọc.

Thành phố Huế, tháng 11 năm 2010                 

BAN THƯỜNG TRỰC                         
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM          
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ